Asociace hotelů a restaurací České republiky
Česky English
Česky English

Doporučení AHR - protikuřácký zákon

Datum: 1.6.2017
Doporučení AHR - protikuřácký zákon

Zákaz kouření v provozovnách stravovacích služeb

Zákon zakazuje kouřit ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb, výjimkou jsou elektronické cigarety a vodní dýmky. Provozovatel provozovny stravovacích služeb je povinen tento zákaz kontrolovat, hosta, který by jej porušil vyzvat, aby v restauraci nekouřil, a v případě neuposlechnutí má možnost zavolat polici, která musí zjednat pořádek. Odpovědnost na zajištění tohoto zákazu, je tedy plně na provozovateli restaurace.

Restaurační zahrádky

V prostoru restauračních zahrádek, zákaz kouření neplatí a to proto, že se nejedná o vnitřní prostor. Obecně totiž protikuřácký zákon zakazuje kouřit ve VNITŘNÍM prostoru provozovny stravovacích služeb. Vnitřním prostorem protikuřácký zákon chápe vnitřní prostor stavby definované stavebním zákonem. Zákaz kouření ve všech případech platí zásadně pro prostor uvnitř stavby.

Prostor pro kouření hostů

Všeobecně již dnes nekuřácké restaurace vytváří vně provozovny (například na ulici) prostor, který je vyhrazen pro kouření. Prostor by měl být vybaven popelníkem a pravidelně udržován, neměl by vadit v průchodu hostů a ostatních uživatelů komunikace. Není povinností tento prostor jakkoli označovat.

V případě, že se jedná o prostor, který je umístěn na veřejně přístupném prostranství, které již není v majetku nebo správě provozovatele restaurace (například chodníky na ulici apod.), může být umístění jakéhokoli předmětu (popelníku) považováno za veřejný zábor, na nějž by měl mít provozovatel restaurace povolení. Je na místních samosprávách, jak k této možnosti budou přistupovat v případě zřizování kuřáckých zón před restauracemi. Jednoznačně je to aktivita podnikatele, která by měla přispět nejen ke zvýšení komfortu hostů, ale také k zajištění veřejného pořádku a udržování čistoty na veřejných prostranstvích. Proto by bylo žádoucí, aby se místní samosprávy k takovýmto aktivitám stavěly vstřícně. V případě zřízení takové zóny, odpovídá provozovatel restaurace, za udržení pořádku v místě záboru.

Pokud by takováto zóna nebyla zřízena z jakýchkoli důvodů (neakceptovatelné požadavky samospráv na zřízení, rozhodnutí majitele o nezřízení prostoru pro kouření apod.), pak provozovatel dané restaurace neodpovídá za udržování pořádku v těchto prostorách, ani za osoby, které například před restaurací na veřejném prostranství kouří. Odpovědnost nesou jednotliví hosté.

Dodržování nočního klidu

Lze předpokládat, že v nočních hodinách bude docházet ke shlukování hostů před restauracemi, kteří zde budou kouřit. V tomto případě může také docházet k zvýšené hlučnosti také v době nočního klidu (po 22:00 hod.). V tomto případě opět nemůže nést provozovatel restaurace odpovědnost za tyto přestupky a jedná se o odpovědnost jednotlivých občanů.

Klubovny

AHR ČR rozhodně nedoporučuje obcházet protikuřácký zákon vytvářením klubů, jak je často prezentováno v médiích.

Klub lze provozovat na základě živnostenského povolení, nebo jako spolek dle Občanského zákoníku (nemusí být živnostenské povolení, hlavní činností spolku nesmí být podnikání, nebo jiná výdělečná činnost). Pokud bude podnik pod označením soukromý klub fungovat jako klasická restaurace s pravidelnou otevírací dobou a obsluhou, bude bezesporu spadat pod zařízení, na která se zákaz kouření vztahuje, neboť zákaz kouření se obecně vztahuje na provozovnu stravovacích služeb, což je každý prostor podniku kde se podávají pokrmy určené k přímé spotřebě v tomto prostoru. Zákaz kouření by nebylo možné obejít ani v případě, že by členové klubu za poskytnutou stravu neplatili, ale cena stravy by byla zahrnuta v členském příspěvku, neboť pod provozovnu stravovacích služeb spadá např. i neziskový podnik.

Zřízení klubovny namísto restaurace za účelem obejití zákazu kouření bude dle našeho názoru kontrolními orgány považováno za porušení protikuřáckého zákona.

Hotelový pokoj  

Protikuřácký zákon nestanoví zákaz kouření v hotelových pokojích. Hotelový pokoj není veřejnosti volně přístupný prostor ani provozovna stravovacích služeb, a tudíž se ho zákaz kouření netýká.

Naproti tomu v prostorech hotelu, které jsou veřejnosti volně přístupné (např. haly a recepce) zákaz kouření platí. Zákaz kouření pochopitelně platí bez výjimky i pro hotelové bary a restaurace atp.

Zřízení kuřáckého salonku/klubu nebo cigar room:

Protikuřácký zákon žádný pojem typu doutníkový klub či kuřácký salonek nezná. Jediný termín, s nímž zákon pracuje je tzv. stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření ve smyslu § 10 protikuřáckého zákona tzv. kuřárna. Kuřárny však NENÍ možné zřídit v provozovně stravovacích služeb tj. v restauraci, kavárně, baru atp…. Zde platí absolutní zákaz kouření. V hotelu obecně (resp. v jeho prostorech vyjma restaurace, baru atp.) je možné kuřárnu zřídit, ovšem mimo jiného musí být zajištěno, aby se v prostoru kuřárny nezdržoval zaměstnanec hotelu při výkonu své práce v době, kdy se zde kouří. To znamená, že např. obsluha v takové kuřárně nepřipadá v úvahu. Navíc musí kuřárna splňovat poměrně přísné technické parametry blíže specifikované v § 10 protikuřáckého zákona.

Označování provozoven stravovacích služeb

Všechny provozovny stravovacích služeb musí být označeny zjevně viditelnou grafickou značkou „Kouření zakázáno“. Podoba této značky je uvedena v příloze protikuřáckého zákona a je následující:

Kuřárnu je nutné u vstupu označit zjevně viditelnou grafickou značkou „Kouření povoleno“.  Podoba této značky je uvedena v příloze protikuřáckého zákona a je následující:

CATERINGOVÉ SLUŽBY

1)                  Musí být označena provozovna piktogramy zákaz kouření? (přeškrtnutá cigareta)

Pro vnitřní prostory provozovny stravovacích služeb platí bezpodmínečný zákaz kouření (viz. § 8 odst. 1 písm. k) zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, platném znění - dále jen „protikuřácký zákon“) .Tyto provozovny musí být označeny zjevně viditelnou grafickou značkou „Kouření zakázáno“ (viz. § 9 odst. 2 protikuřáckého zákona). Jinými slovy každá provozovna stravovacích služeb musí být označena touto grafickou značkou.

Pod pojem provozovny stravovacích služeb je nutné ve smyslu protikuřáckého zákona zahrnout každý prostor potravinářského podniku, v němž dochází k podávání pokrmů určených k přímé spotřebě v této provozovně (§ 2 písm. i) protikuřáckého zákona).

2)         Platí tento zákaz i při cateringu a v případě, že ano, musí být označeno piktogramy zákaz kouření?

V tomto případě bude záležet na tom, kde je catering provozován. Bude-li provozován ve vnitřním prostoru veřejnosti volně přístupném nebo ve vnitřním prostoru v rámci veřejných kulturních a sportovních akcí, pak se zákaz kouření uplatní. Stejně tak bude-li catering provozován v provozovně stravovacích služeb. Pak i v těchto případech je nutné označit místo konání cateringu grafickou značkou specifikovanou pod bodem 1). Pokud se bude jednat o catering pořádaný v soukromých prostorech (tzn. např. u klienta doma nebo u něj v kanceláři atp.), pak se zákaz kouření neuplatní.

3)         Platí tento zákaz při cateringu na otevřeném prostranství?

Zákaz kouření se vztahuje pouze na vnitřní prostory. Tzn. stejně tak jako se zákaz kouření neuplatní v případě zahrádek provozovaných restauracemi, tak se také neuplatní na akcích konaných kdekoliv jinde pod tzv. „širým nebem“.

4)         Vztahuje se tento zákaz na zázemí provozoven? (kouření zaměstnanců ve vyhrazeném prostoru)

V provozovně stravovacích služeb není možné zřizovat kuřárny. Zde platí zákaz kouření bez výjimky. Odkazuji v této souvislosti na definici provozovny stravovacích služeb uvedenou pod bodem 1). Pokud jde o zázemí restaurace pro zaměstnance, tak zde je možné pro zaměstnance zřídit kuřárnu, která ovšem pochopitelně musí být mimo provozovnu stravovacích služeb.

KuřáRny pro zaměstnance:

Zákoník práce ani jiný předpis nestanoví zaměstnavateli povinnost zajistit pro zaměstnance prostor ke kouření a rovněž zaměstnavatel není povinen poskytnout zaměstnanci přestávku na kouření. Pokud však zaměstnavatel kuřárnu pro zaměstnance zřídí a tato kuřárna bude splňovat podmínky zákona, může ji nadále provozovat, a to i v rámci hotelu jakožto prostoru veřejnosti volně přístupném.

Protikuřácký zákon v ust. § 10 stanoví výslovné požadavky, které musí stavebně oddělený prostor kuřárny splňovat. Kuřárna např. nesmí sloužit jako průchod do prostor, kde je kouření zakázáno, musí být rovněž zajištěno, aby do těchto prostor nevnikal kouř z kuřárny, a ze strany vlastníka musí být rovněž zajištěno, aby se v prostoru kuřárny nezdržovala osoba mladší 18 let atp. – ustanovení § 10  níže pod textem

Výše uvedené platí pro případ hotelů. Návrh zákona vymezuje konkrétně i místa, kde je zakázáno kouřit bez výjimky, tedy není možné v nich zřídit ani kuřárnu. Takovými místy je například, škola, sportoviště, provozovny stravovacích služeb atp. (viz. § 8 odst. 1 protikuřáckého zákona). Tam je tedy zakázáno kouřit a není možné zde zřídit ani kuřárnu.

 § 10

Stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření

Pokud vlastník prostoru uvedeného v § 8 odst. 1 písm. a), provozovatel mezinárodního letiště nebo poskytovatel zdravotních služeb zřídí stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření, je povinen

a)            zajistit, aby tento prostor byl prostorově uzavřenou částí stavby, vymezenou podlahou, stropem nebo konstrukcí krovu a pevnými stěnami s uzavíratelnými stavebními výplněmi, jako jsou okna a dveře, která neslouží jako průchod do vnitřních prostor, kde je kouření tímto zákonem zakázáno, a kterou lze v přítomnosti osob, které kouří, vhodnými a dostatečnými prostředky větrat do prostor mimo stavbu a ve které lze zajistit v přítomnosti těchto osob uzavření stavebních výplní tak, aby nedocházelo k pronikání kouře do vnitřních prostor, kde je kouření tímto zákonem zakázáno,

b)           označit tento prostor u vstupu zjevně viditelnou grafickou značkou „Kouření povoleno“; grafická podoba značky je uvedena v příloze k tomuto zákonu,

c)            označit tento prostor u vstupu zjevně viditelným textem zákazu vstupu osobám mladším 18 let; text zákazu vstupu těchto osob musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 5 cm,

d)           zajistit, aby se v tomto prostoru nezdržovala osoba mladší 18 let; za tímto účelem je oprávněn osobu mladší 18 let vyzvat k opuštění tohoto prostoru; tato osoba je povinna výzvy uposlechnout,

e)           zajistit, aby se v tomto prostoru nezdržoval zaměstnanec při výkonu své práce v době, kdy se v něm kouří.

 

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste

Pokud již máte registraci, můžete se přihlásit

Přihlašovací jméno
Heslo
 

Zapomněli jste své heslo? Nechte si zaslat nové

Pokud nemáte ještě účet, můžete se zaregistrovat


Contact information